Tüzük

Hubyar Eğitim Vakfı Tüzüğü

1-Vakfın adı HUBYAR EĞİTİM VAKFI'dır.

Resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi İstanbul İli, Beyoğllu İlçesinde olup, adresi Piyalepaşa Mahallesi, Fındık Sokak, No: 27/C'dir.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurtiçinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3- Vakfın amacı, Ülkemiz koşulları dahilinde, ileriye bakan, yenilikçi, yaratıcı bir eğitim sistemi oluşturabilmek için çalışmalarda bulunmak, ülkemizin eğitim seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak ve muhtaç, öğrencilere yardım etmek, Her türlü eski ve yeni eserin korunup yaşamasına, eğitime sunulmasına destek olmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4- Vakıf, gayesini gerçekleştirmek için:

1- Eğitimin her aşamasında, ilköğretimden doktora aşamasına kadar, karşılıklı ve karşılıksız öğrenim bursları, krediler verilir.

2- Her türlü resmi eğitim öğretim kurum ve çalışmalarına, maddi manevi her tür desteği imkanları ölçüsünde sağlar.

3- Muhtaç, hasta, sakat, öğrencilere her türlü yeme, içme, tedavi, barınma ve sair insani ihtiyaçlarını karşılamaları için maddi destek ve hizmet sağlar. Bu destek ve hizmetleri bizzat yapacağı gibi, yapan kurum ve kuruluşlara destek olur.

4- Vakıf kurucularının ortak ataları olarak kabul ettikleri Hubyar'a ait veya onun adına oluşturulmuş her türlü eski ve yeni eserlerin tamir, bakım ve imalatlarına, yayınlanmalarına, sergilenmelerine, derlenmelerine, eğitime kazandırılmasına destek olur. Faaliyetlerinde, doğal ve kültürel kirlilik olmamasına dikkat eder ve bu hususta eğitici faaliyetlerde bulunur.

5-Eğitimde ve yaşamın her alanında kadın - erkek, din, dil, ırk farkından kaynaklı ve diğer her türlü ayrımcılığı cehalet olarak görür ve buna karşı mücadele eder. Eğitimden engellenen kız çocuklarının eğitimi için çalışır.

6- Yasalara bağlı kalarak ve vakfın amacına uygun şekilde faaliyet gösteren özel eğitim öğretim kurumlarına ve bu kurumlarda eğitim gören öğrencilere maddi destek sağlar.

7- Üniversite veya diğer akademik kurumlar bünyesinde; Hubyar'ın insanlar arasında hiçbir fark gözetmeksizin sevgi ve kardeşlik duygusu içinde dayanışma felsefesinin araştırılıp tanıtım ve yaygınlaştırılması için bir enstitü kurulmasına çalışır.

8- Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı görülen yazılı görsel ve işitsel yayınlar yapar (Radyo ve TV kurma hariç), kitap, dergi, broşür çıkartır müze *** salonları, kütüphaneler oluşturur, başkaları tarafından yapılan bu gibi faaliyetleri maddi ve­ manevi olarak destekler.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, bunlardan gelir elde etmeye, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izinler alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi -altında bir işletmeciye işlettirmeye, medya ve diğer araçların tamamını kullanarak ilgili kamu ve özel kuruluşlar ve kişilerle irtibat kurarak her türlü girişimde bulunmaya ve çalışmalar yapmaya, vakfın imkanları dahilinde kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs gibi eğitim programları düzenlemeye ve bunları organize etmeye, başka kurum ve kuruluşlarca yapılan bu gibi etkinliklere katılmaya, vakfın amaç ve hizmet konularından biri veya birkaçının gerçeklemesi için, girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, TMK'nun 48.Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini TMK ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan 50 kişidir.

*** heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre, ilk sıradan başlamak üzere adayları teklif edilir.

Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine kimin seçileceğine, kalan mütevelli heyet üyelerince karar verilir.

Mütevelli heyet üyeliğinin düşmesine ilişkin kanuni sebepler saklıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, TMK hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzük hükümler itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere her yıl şubat ayı içinde,

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yıl kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak istemde bulunmaları halinde, olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; (senet değişikliği ve vakıf organları ile, vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında) gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir hafta sonra aynı gün ve aynı saatte, aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit **** halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, o tarihteki üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe üç yılığına seçilecek 7 adet asil ve 3 adet yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asil üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyetten olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla, vakıf dışından kişilerin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi mümkündür.

Görev süresi bitmeden, herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yedek üyeler, kural olarak, mütevelli heyetçe belirlenen sıraya göre göreve çağrılmakla birlikte, yedek üyelerin göreve başlaması sırasında da, asil üyelerdeki mütevelli heyet üyelerinin çoğunlukta kalması gerekli olup, böyle bir gereklilik doğduğunda sıralama, takip eden ilk sıradaki mütevelli heyet üyesi lehine değiştirilir.

Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin, bu görevden çekilmiş sayılmasına, mütevelli heyetçe karar verilebilir.

Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar, noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda, gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Vakfın çalışma kurullarının kuruluş, görev ve faaliyetlerine ilişkin iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli heyetin onayına sunar. Bu kurulların çalışmalarını denetler.

l) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

m) ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

** TEMSİLİ:

*** Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurul **** ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal ve konularda, *** esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından *** bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, *** hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili ***

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu, mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca, 2 adet yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra, hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere, yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını, mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17-Vakfın yıllık net gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (l/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı benzer amaçlı vakıflardan hangisine devredileceğine mütevelli heyetçe karar verilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyetin üçte ikisinin (2 /3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

SIRA NO

ADI

SOYADI

1

HIDIR

TEMEL

2

ŞAHİN

PATLAK

3

İSMAİL

TELCİ

4

İSMAİL

ESEN

5

YEŞİM

TAN

6

HALİL

TELCİ

7

ÖZCAN

ATMACA

8

HALİL

SARIYAR

9

MEHMET

SARIYAR

10

ZÜLFİKAR

SARIYAR

11

KAZIM

SİZER

12

ABDULKADİR

KAPUKAYA

13

SÜLEYMAN

KABLAN

14

METİN

YILMAZ

15

ALİ HAYDAR

BALCI

16

ERCAN

SOLAK

17

MAHMUT

AKTAŞ

18

ALİ DURAN

ZİLCİ

19

ERDAL

KELLECİ

20

İLYAS

KELLECİ

21

RAHİME

TEMEL

22

NİHAT

BULUT

23

GÜLCEHAN

BULUT

24

BEKTAŞ

TEMEL

25

ÜMİT

TEMEL

26

LALE

YILMAZ

27

ALİ

TEMEL

28

HÜSEYİN

DEMİRCİ

29

İBRAHİM

YILMAZ

30

ALİ

BOZKURT

31

BAHRİ

GÖĞER

32

ALİ

ŞAHİN

33

ŞAZİYE

SARIYAR

34

CELALETTİN

SARIYAR

35

ERDAL

ATMACA

36

VELİ

SARIYAR

37

İLYAS

ATMACA

38

İLYAS

TEMEL

39

FAZLI

TEMEL

40

MEHMET

KILIÇ

41

CUMA

SARITAŞ

42

ALİ

TEMEL

43

FAZLI

BAKAN

44

DURSUN

AYTAÇ

45

BEKİR

ATEŞ

46

HALİL

YAMÇIÇİER

47

HÜSEYİN

KOÇ

48

HALİL

BAKAN

49

İSLAM

ENLİ

50

ARSLAN

TEMEL

     


GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı olan üyelerden oluşmuştur.

1- HIDIR TEMEL

2- YEŞİM TAN

3- İBRAHİM YILMAZ

4- KAZIM SİZER

5- HALİL TELCİ

6- MAHMUT AKTAŞ

7- ÖZCAN ATMACA

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde, senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Mustafa Oğlu 1964 doğumlu Ankara Barosu avukatlarından Avukat Arslan Temel yetkili kılınmıştır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

** NOTERİ (A) Y. No: ................

Tarih: 27 Haziran 2006

425.46.40/419.59.30

** ve sözlerini bitirdiler. Verilen bu takriri ben yeminli noter katibi ** asıl nüsha olarak tanzim ve zapt ettim. Muhteviyatını okumaları için ilgililerine verdim. İlgililer okudu. Yazılanların hakiki arzu ve istekleri gibi tam olarak zapt olunduğunu beyan ve ikrar etmeleri üzerine işbu düzenleme şeklindeki Vakıf senedini hep birlikte imzaladık ve mühürledim. İkibinaltı yılı Haziran ayının Yirmiyedinci günü 27.06.2006

KENDİ ADINA ASALETEN,

HIDIR TEMEL, ŞAHİN PATLAK, İSMAİL TELCİ, İSMAİL ESEN, YEŞİM TAN, HALİL TELCİ, ÖZCAN ATMACA, HALİL SARIYAR, MEHMET SARIYAR, ZÜLFİKAR SARIYAR, KAZIM SİZER, ABDULKADİR KAPUKAYA, SÜLEYMAN KABLAN, METİN YILMAZ, ALİ HAYDAR BALCI, ERCAN SOLAK, MAHMUT AKTAŞ, ALİ DURAN ZİLCİ, ERDAL KELLECİ, İLYAS KELLECİ, RAHİME TEMEL, NİHAT BULUT, GÜLCEHAN BULUT, BEKTAŞ TEMEL, ÜMİT TEMEL, LALE YILMAZ, ALİ TEMEL, HÜSEYİN DEMİRCİ, İBRAHİM YILMAZ, ALİ BOZKURT, BAHRİ GÖGER, ALİ ŞAHİN, ŞAZİYE SARIYAR, CELALETTİN SARIYAR, ERDAL ATMACA, VELİ SARIYAR, İLYAS ATMACA, İLYAS TEMEL, FAZLI TEMEL, MEHMET KILIÇ, CUMA SARITAŞ, ALİ TEMEL, FAZLI BAKAN, DURSUN AYTAÇ, BEKİR ATEŞ, HALİL YAMÇIÇİER, HÜSEYİN KOÇ'A

Vekaleten Avukat: ARSLAN TEMEL