Misyon / Vizyon

Misyon

Vakfın amacı, Ülkemiz koşulları dahilinde, ileriye bakan, yenilikçi, yaratıcı bir eğitim sistemi oluşturabilmek için çalışmalarda bulunmak, ülkemizin eğitim seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak ve muhtaç, öğrencilere yardım etmek, her türlü eski ve yeni eserin korunup yaşamasına, eğitime sunulmasına destek olmaktır.

Vizyon

Vakıf, gayesini gerçekleştirmek için:

1- Eğitimin her aşamasında, ilköğretimden doktora aşamasına kadar, karşılıklı ve karşılıksız öğrenim bursları, krediler verilir.

2- Her türlü resmi eğitim öğretim kurum ve çalışmalarına, maddi manevi her tür desteği imkanları ölçüsünde sağlar.

3- Muhtaç, hasta, sakat, öğrencilere her türlü yeme, içme, tedavi, barınma ve sair insani ihtiyaçlarını karşılamaları için maddi destek ve hizmet sağlar. Bu destek ve hizmetleri bizzat yapacağı gibi, yapan kurum ve kuruluşlara destek olur.

4- Vakıf kurucularının ortak ataları olarak kabul ettikleri Hubyar'a ait veya onun adına oluşturulmuş her türlü eski ve yeni eserlerin tamir, bakım ve imalatlarına, yayınlanmalarına, sergilenmelerine, derlenmelerine, eğitime kazandırılmasına destek olur. Faaliyetlerinde, doğal ve kültürel kirlilik olmamasına dikkat eder ve bu hususta eğitici faaliyetlerde bulunur.

5-Eğitimde ve yaşamın her alanında kadın - erkek, din, dil, ırk farkından kaynaklı ve diğer her türlü ayrımcılığı cehalet olarak görür ve buna karşı mücadele eder. Eğitimden engellenen kız çocuklarının eğitimi için çalışır.

6- Yasalara bağlı kalarak ve vakfın amacına uygun şekilde faaliyet gösteren özel eğitim öğretim kurumlarına ve bu kurumlarda eğitim gören öğrencilere maddi destek sağlar.

7- Üniversite veya diğer akademik kurumlar bünyesinde; Hubyar'ın insanlar arasında hiçbir fark gözetmeksizin sevgi ve kardeşlik duygusu içinde dayanışma felsefesinin araştırılıp tanıtım ve yaygınlaştırılması için bir enstitü kurulmasına çalışır.

8- Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı görülen yazılı görsel ve işitsel yayınlar yapar (Radyo ve TV kurma hariç), kitap, dergi, broşür çıkartır müze *** salonları, kütüphaneler oluşturur, başkaları tarafından yapılan bu gibi faaliyetleri maddi ve­ manevi olarak destekler.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, bunlardan gelir elde etmeye, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izinler alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi -altında bir işletmeciye işlettirmeye, medya ve diğer araçların tamamını kullanarak ilgili kamu ve özel kuruluşlar ve kişilerle irtibat kurarak her türlü girişimde bulunmaya ve çalışmalar yapmaya, vakfın imkanları dahilinde kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs gibi eğitim programları düzenlemeye ve bunları organize etmeye, başka kurum ve kuruluşlarca yapılan bu gibi etkinliklere katılmaya, vakfın amaç ve hizmet konularından biri veya birkaçının gerçeklemesi için, girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, TMK'nun 48.Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini TMK ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz